ZEN: Sound and Silence


Venue to be confirmed

Shōmyō and Shakuhachi Honkyoku

Chōshi
調子
Shakuhachi (Genshin Seian, Kinya Sogawa, Akihito Obama, Vlastislav Matoušek, Marek Kimei Matvija)

Yoshiya no Kyoku
善哉曲
Shakuhachi (Genshin Seian)

Shika no Tone (Myōanji version)
鹿遠音」(音頭:清庵玄心/遠音:小濱明人)
Negashira : Genshin Seian / Tone : Akihito Obama
音頭:清庵玄心/遠音:小濱明人

—Intermission—

Takiochi no Kyoku
瀧落曲
Shakuhachi (Genshin Seian)

Kyorei
虚鈴
Shakuhachi (Genshin Seian, Akihito Obama, Vlastislav Matoušek, Marek Kimei Matvija)